top of page

Stadgar

för intresseföreningen SiW

§ 1 Föreningens namn och säte 

Intresseföreningens namn är SiW- Svenskar i Westfalen (Schweden in Westfalen). Föreningens adress är lika med ordförandens bostadsadress.

§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att; 

 • skapa möjlighet för svenskar i Westfalen att träffa andra svenskar och prata

  svenska. 

 • idka och bevara svenska traditioner, svensk kultur och det svenska språket.

 • sprida kunskap och information om Sverige och dess traditioner till

  svenskintresserade tyskar.

 • skapa möjlighet för medlemmars barn att utveckla sin svenska och hålla

  kontakten med svensk kultur och det svenska samhället

 • Dessa ändamål uppnås genom; 

  • organisation av olika sorters träffar för medlemmarna tex föredragskvällar,

   traditionsträffar (Lucia, Valborg etc), matträffar, barnträffar, sångträffar osv.

  • att erbjuda svenska företag våra tjänster som att vara med vid luciafirande,

   midsommar etc. Svenskintresserade tyskar inbjudes till vissa träffar.

  • att när möjlighet i föreningen finns bedriva kompletterande svenskundervisning

   enligt Skolverket i Sverige (innebär att läsa, förstå, tala och skriva svenska samt

   svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap) för medlemsbarn i

   skolåldern.

 •  Föreningen har ingen politisk eller religiös inriktning.

 

§ 3 Medlemmar 

 • Medlemsskap är öppet för svenskar, svenskättlingar, andra skandinaver

 • och andra personer som är uppväxta med det svenska språket och svenska traditioner. Alla medlemmar ska vara införstådda med att huvudsakligen svenska används på våra träffar och försöka bidraga till detta.

 • Medlemsavgiften gäller för ett år  i taget och kan betalas via „Bankeinzug“ eller inbetalning på föreningens konto. För den som blir medlem efter september gäller årsavgiften för resten av det innevarande året och hela nästa år.

 • Medlemmarnas namn-, adress- och telefonuppgifter upptas i en medlemslista. Dessa kommer även att vara tillgängliga (med kod för medlemmar) på föreningens hemsida. Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till icke-medlemmar utan godkännande.

 • Uteslutning av medlem är möjlig efter beslut av styrelsen om en eller flera medlemmar skadar föreningens ändamål.

 • Medlemmarnas arbete i föreningen är ideellt. Någon lön för arbetsinsatser utgår ej. Däremot får man mot kvitto ersättning för eventuella utgifter.

 

§ 4 Föreningens ekonomiska medel 

 • Föreningens medel får endast användas till att uppfylla föreningens ändamål och ej för privat bruk. Vald kassör för en löpande bokföring över in-/utgående medel. Årsredovisning sker en gång om året vid medlemsförsamlingen.

 

§ 5 Föreningens organ 

 • Föreningens organ består av 

  • a) Medlemsförsamlingen 

  • b) Styrelsen

​​

§ 6 Medlemsförsamlingen 

 • En gång om året (mars) ska styrelsen kalla till medlemsförsamling. Till medlemsförsamling blir kallat skriftligen (e-post eller post) 14 dagar i förväg.

 • Om en tredjedel av medlemmarna ansöker om det kallas till en extra medlemsförsamling.

 • Medlemsförsamlingen har följande uppgifter; 

  • Besluta om och ändra stadgar 

  • Ta emot styrelsens årsberättelse och årsredovisning. 

  • Avlasta styrelsen efter årsredovisning. 

  • Val av styrelse. 

  • Val av revisor. 

  • Besluta om medlemsavgift. 

  • Besluta om föreningens upplösande.

Dessa punkter bör finnas i medlemsförsamlingens dagordning.

§ 7 Styrelsen 

 • Styrelsen består av; 

  • ordförande 

  • kassör 

  • sekreterare 

  • 2 suppleanter

 • För att beslut ska kunna tas måste styrelsen representeras av minst tre personer.                         

 • Beslut om utgifter som överstiger 20,- Euro måste upptas i protokoll eller attesteras av tre styrelsemedlemmar. Enskild styrelsemedlem får endast besluta om utgift under 20,- Euro eller som har med den löpande verksamheten att göra.

​​

§ 8 Verksamhetsår 

 • Verksamhetsåret är lika med kalenderåret. 
   

§ 9 Upplösande av föreningen 

 • Föreningen kan endast upplösas vid en medlemsförsamling genom att 3/4 av de närvarande medlemmarna beslutar detta. Kvarvarande pengar doneras till Svenska Skolan i Düsseldorf.

 

§ 10 Stadgarnas giltighet 

 • Dessa stadgar beslöts vid medlemsförsamlingen den 29 mars 2003.

 • Diverse ändringar godkändes vid medlemsförsamlingen den 12 mars 2005.

 • Diverse ändringar godkändes vid en extra medlemsförsamling den 26 juni 2010.

 • Diverse ändringar godkändes vid medlemsförsamlingen den 9 mars 2013.

bottom of page